Login
Username
Password
Sulat Pastoral sa Katawhan sa Dios sa Dyosesis sa Maasin - Tema Pastoral 2018

 

 

Sulat Pastoral sa Katawhan sa Dios sa Dyosesis sa Maasin

 

Tema Pastoral 2018

(Unang Domingo sa Adbyento, Disyembre 3, 2017

hangtod sa Solemnidad ni Cristo nga Hari, Nobyembre 25, 2018)

 

 

Minahal nga Kaigsuonan diha ni Cristo,

 

Himayaon ug pasalamatan ta ang Santisima Trinidad (Amahan, Anak, ug Espiritu Santo) tungod ning bag-ong Tuig Liturhiko ug sa atong bag-ong Tuig Pastoral 2018.

 

Pasiuna

 

Niadtong Agosto 14, 2017 atong gilunsad ang Tuig Hubilyeo nga gitugot kanato sa atong Santo Papa, Francisco aron saulugon ta ang ika-50 ka tuig nga kasumaran sa atong pagkaDiyosesis sa Maasin. Usa ka tuig sa grasya nga atong maangkon pinaagi sa Simbahan ug mga Sakramento niini nga gimugna ni Kristo alang sa atong kaluwasan. Madasigon kita nga nagasaulog sa mga kalihokan niining Tuig Hubileyo nga matak-op sa Agosto 14, 2018.

 

Sanglit sakop man usab kita sa Simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan, ato usab sundon ug subayon ang Tuig Liturhikanhon, nga ginasugdan sa Unang Dominggo sa Adbyento, Disyembre 3, 2017. Atong nabatasan sa atong Diyosesis, ug agi’g pagpadayag sa atong pagka buhing sakop sa Simbahan, ug sa atong pagka matinumanon niini ug paghiusa kaniya, ang paglunsad ug Tema Pastoral nga magahatag kanatong tanan sa Diyosesis sa Maasin ug kahiusahan sa pagpaningkamot sa pagpuyo sa atong kinabuhing Katolikanhon. Ato usab nga gilangkob sa atong Tema Pastoral ang tema sa tuig 2018, nga mao ang “Tuig sa mga Klero ug mga Relihiyoso”, nga gipahiluna sa CBCP, isip Simbahan sa atong nasod nga Pilipinhon nga nagsaulog sa ika 500 ka tuig nga kasumaran sa unang Misa sa atong kapopod-an ug Pagbunyag sa mga unang mga Kristohanon natong mga igsoong Pilipino. Busa, atong gilakip ang mga mahinungdanong mga bahin niining mga kasaulugan dinhi niining atong Tema Pastoral 2018:

 

“Mapasalamaton sa Tuig Hubileyo, maglawig kita isip Simbahan pinangunahan sa mga Klero ug mga Relihiyoso, sa atong pagkamatinud-anon nga mga disipulo ni Kristo, sama ni Maria, atong Mahal nga Patrona.”

 

“Grateful for the Jubillee Year, we sail as a Church led by the Clergy and Religious in our

faithfulness as disciples of Christ, like Mary as our Patroness”

 

Tuig Hubileyo

 

Ang Tuig Hubileyo usa ka dakong gasa sa Diyos kanato dinhi sa atong Diyosesis. Sa tibuok tuig, atong madawat ang mga grasya sa hingpit nga kaluwasan, ang indulhesiya plenarya, nga mao ang kapasayloan sa tanan natong mga sala, ug ang mga silot niini. Pinaagi sa Santo Papa, ang Diyos nagahatag niining grasyaha nga maoy labing gikinahanglan nato sa atong paglawig niining kinabuhia. Kay unsa may maangkon sa tawo maiya man ang tibuok kalibutan apan mapildi ang iyang kalag, matud pa sa mga pulong ni Hesus. (Marcos 8:36) Maato man ang tanang mga bahandi ug butang kalibutanon, apan wala nato madawat ang mga butang langitnon, walay kahulugan ug importansya kini. Busa, angay gayod kita nga mapasalamaton niining Tuig Hubileyo, kay gipahinumduman kita nga ang labing mahinungdanon sa atong kinabuhi mao ang Ginoo, ug ang atong pakighiusa Kaniya. Ang atong mga sala nga makabulag ug makapahilayo nato Kaniya, angay natong basolan ug mangayo kita ug kapasayloan niini. Niining Tuig Hubileyo atong maangkon ang hingpit nga kapasaloyan sa atong mga sala ug sa ingon makapahiusa nato kang Kristo ug sa Iyang Simbahan. Niining bag-ong Tuig Liturhikanhon, atong madugangan ang atong mga kadasig ug pagpaningkamot nga mas molawom pa ang atong pakighiusa sa Diyos ug sa atong mga kaigsoonan.

 

Ang tema sa atong Tuig Hubileyo mao ang” “Diocesese of Maasin: sailing through fifty years of faithful discipleship.” (Dyosesis sa Maasin: nagalawig sulod sa senkwenta ka tuig nga pagkamatinud-anong mga disipulo). Kining tema nagpahinumdum kanato sa atong pagkaDiyosesis, nga gimugna sa Diyos senkwenta na ka tuig—ang mahigugmaong presensya sa Ginoo uban kanato, isip Iyang katawhan, sa daghang katuigan. Nagahatag kining higayona sa pagpalig-on sa atong kahiusahan isip Diyosesis, uban sa Obispo ug mga kaparian; sa pagdasig sa atong buhi ug manggihatagong pagkasakop niining Simbahan sa Diyos; pagpabuhi sa atong panumduman nga kita sumusunod ni Kristo, mipili Kaniya nga atong Ginoo nga atong pagatumanon ug sundon sa tanang higayon sa atong kinabuhi; sa pagsabot nga ang atong kinabuhi sa pagtoo man o sa tawhanon, usa ka pagpanaw o paglawig, usa ka makanunayong pagsubay sa mga tunob ni Kristo taliwala sa mga kasakit ug suliran niining kinabuhia. Ang tuig Hubileyo maoy usa ka panahon sa kabaghuan sa atong tagsatagsa ka kinabuhing Kristohanon, sa atong pagka katawhan ni Kristo, sa Diyosesis, sa parokya, sa BEC, ug sa banay. Ang diwa sa pagpasalamat motukmod kanato sa pagpahimulos niining panahona alang sa atong kaayohan og kaluwasan, ug dili usikan kining grasya gikan sa Gugma ug Kalooy sa Diyos. Atong tumanon ang mga Programa/Proyekto ug Kalihokan nga gi-aandam sa Golden Jubillee Committee alang sa kalampusan sa atong Tuig Hubileyo.

 

Tuig sa Klero ug Mga Relihiyoso

 

Lakip sa atong paningkamot sa Kristohanong kabag-ohan isip mga disipulo ni Kristo ug isip Iyang Simbahan, mao ang atong pakighiusa ug pagduyog sa atong Simbahang Katoliko sa Pilipinas, nga naglantaw sa ika 5 ka gatusan nga kasumaran sa unang higayon sa pag-anhi sa Ginoo sa atong kapupod-an. Sulod sa siyam ka tuig, hangtud sa tuig 2021, nag-gahin ang CBCP ug tema matag tuig nga mao ang pagahatagan ug hiniusang tinguha ug pamalandong. Sa miaging tuig 2017, atong gihatagan ug pagtagad ang Parokya, isip panaghiusa sa tanang mga kahiusahan o katilingban sulod niini. Atong gipaningkamotan sa atong Diyosesis sa miaging tuig sa “pagpuyo sa atong mga banay, sa atong mga BEC, sa atong Parokya ug sa Diyosesis, sa kahiusahan ug sa participasyon sa misyon ni Kristo ug sa Iyang Simbahan”. Karong tuiga, 2018, giawhag kita sa CBCP nga mag-gahin sa tuig alang sa mga Klero ug mga Relihiyoso. Ang tema niining tuiga sigun sa sugyot sa CBCP mao ang “Renewed Servant-Leaders for the New Evangelization”. Gilantaw sa atong Simbahan sa Pilipinas, nga niining tuiga, magahatag kitang tanan, ilabi na ang mga Klero ug Relihiyoso ug paninguha nga mabag-o sa ilang pagkaServant-Leader (Alagad-Pangulo) alang sa Bag-ong Ebanghelisasyon sa Simbahan.

 

Kining tinguha sa CBCP para kanatong tanan, pagaduyogan sa atong Diyosesis pinaagi sa atong Tema Pastoral 2018 nga nagpasabot nga sa atong pagkamapasalamaton sa Diyos sa Tuig Hubileyo, isip Simbahan, nga “gipangunahan sa mga clerigo ug mga relihiyoso”, sa atong tinguha sa kabag-ohan sa atong pagkadisipulo ni Kristo. Ang pagpanguna sa mga Klero ug Relihiyoso, sa atong kahimtang sa Diyosesis, dili sa numero o kadaghanon. Kay pipila man lamang ang mga pari ug mga relihiyoso sa atong Diyosesis ikompara sa kadaghanon sa mga binunyagan o mga sakop sa atong Diyosesis. Gani, niining puntoha, angay kita nga pahinumduman dayon, nga mag-ampo kita alang sa bokasyon sa pagkapari ug pagkarelihiyoso alang sa atong Diyosesis. Daghan ang anihon apan diyotay lamang ang mag-aani, busa, dugangan nato ang atong mga pangamuyo sa Amahan nga magpadala Siya ug dugang pang bokasyon. (Mateo 9:37) Magpasalamat  kita sa dugang mga pari ug relihiyoso sulod sa 50 ka tuig sa atong Diyosesis, ug manghinaut kita sa mas dugang pang umaabot nga mga “renewed servant-leaders” para sa ebangelisasyon sa atong diyosesis. Usa sa mahinungdanon tang mga buluhaton niining tuiga, mao ang pag-suporta sa mga kabataan nga adunay interes nga magpari ug magmadre o maghalad sa kinabuhi nga consagrado ngadto sa Diyos. Ato usab nga pun-an ang pagtabang ug suporta ang atong Seminaryo ug mga Seminarista, mga pundok sa mga batan-ong lalaki nga nangalagad sa Misa ug mga kasaulogan sa Simbahan, sama sa mga Altar Servers, o Knights of the Altars ug uban pa. Suportahan usab nato ang mga pundok sa kamadrehan o mga ‘brothers’ of monghe, ug dugangan nato ang pag-ampo aron sila modaghan sa atong Diyosesis.

 

Ang Klero

 

Ang klero mao ang mga sakop sa Simbahan ni Kristo, mga binunyagan nga gipili ug midawat sa bokasyon o tawag ni Kristo nga morepresentar Niya isip ulo (pangulo) sa Iyang Simbahan o Iyang Lawas Mistiko. Sila mao ang mga Diakono, Presbiterio (Pari), ug Obispo, nga gi-ordinahan alang sa pagserbisyo sa mga magtotoo ug magministro sa mga Sakramento alang sa kaluwasan sa katawhan. Sila ang mga gipili sa Ginoo, gihatagan sa gahum pinaagi sa Sakramento sa Orden sa paghatag sa Iyang pasaylo ug gugma ngadto sa bisan kinsa nga mangayo niini. Sila usab ang gimandoan ni Kristo sa pagpanlakaw sa tanang suok sa kalibutan aron “tudloan ang katawhan ug bunyagan sila…” (Mt. 28:19) Kini ang usa ka kahulugan sa “pagpanguna” nila sa atong Simbahan, pinaagi sa ilang tulumanon o buluhaton (office).

 

Apan ang mahinungdahon usab nga bahin sa ilang pagpanguna, mao ang pagpuyo o pagkinabuhi sigun sa ilang gipili ug gidawat nga matang sa kinabuhi – selebado (celebate), matinahuron ug matinumanon sa Obispo (mga panaad sa ordinasyon sa pagkadiyakono ug pagkapari) ug simple ug yano nga estilo sa pagpuyo sa kinabuhi. Ang maayong panigingnan sa mga Klero (Obispo, Pari ug Diyakono) mao ang gipasabot sa among pagpanguna sa katawhan sa Diyos. Ang pagkamakanuyon sa pakighiusa sa Diyos diha sa pag-ampo, ang maalab nga pagpangalagad sa katawhan diha sa pagwali sa Pulong sa Diyos ug makuging paghatag sa mga Sakramento, ug sa mga kalihukan ug programa alang sa mga kabus ug nagkinahanglan, maoy pipila sa mga angay makit-ang hiyas sa mga nabag-ong “alagad-pangulo” “servant-leader” sa atong mga Klero. Hagit kini sa mga nahingtungdan; ug tulumanon sa kadaghanan ang pagtabang kanila pinaagi sa pag-ampo, pagsabot, ug sa unsa pang matang sa gikinahanglang suporta alang kanila.

 

Ang mga Relihiyoso

 

Ang Relihiyoso mao ang mga Binunyagan (babaye ug lalake), mga sakop sa Simbahan ni Kristo nga mipili sa pagtubag sa tawag ni Kristo sa pagsunod Kaniya, pinaagi sa paghalad o pagkonsagra sa ilang tibuok nga kinabuhi ngadto Kaniya ang Ginoo pinaagi sa pagdawat ug pagpuyo sa tulo ka mga saad (vows) sa pagkakabus (poverty), pagkaputli (chastity) ug pagkamasulundon (obedience) sama sa kinabuhi ug panigngnan ni Kristo mga masayran nato sa Ebanghelyo. Human sa panahon sa pagpangandam, ang mga kandidato sa pagkarelihiyoso, mohangyo sa Simbahan pinaagi sa Superior sa mga nagkalainlaing pundok (religious congregations, orders, societies, etc.) nga giila sa Simbahan, pinaagi sa Obispo o sa Santo Papa, nga dawaton nga miyembro ug mopadayag sa pagpuyo sa tulo ka saad, diha sa seremonya sa “Religious Profession”. Kining seremonyaha nagpasabot nga ang nagapadayag niini, nagpaila nga ang ilang propesyon o trabaho sa katilingban o katawhan mao ang “pagsunod sa kinabuhi ni Kristo”, paghuna-huna ug pagbatasan sama ni Kristo; sama nga ang doctor “propesyonal” sa pagpanambal, ang relihiyoso “propesyonal” usab sa pagpuyo sa Kristohanong kinabuhi subay sa mga saad sa Bunyag, ug sa Tulo ka saad nga iyang gihimo. Ang relihiyoso buot nga puy-an sa hingpit ang pagkaKristohanon; buot niya nga magmahingpit o magsantos o magbalaan, sama sa pulong ni Kristo alang sa tanan, nga “magmahingpit kamo sama nga ako ug ang Amahan hingpit”. (Mateo 5:48).

 

Sa atong Diyosesis, niining yugtoa sa atong Golden Jubilee, malipayon natong ilhon ang presensya sa mga relihiyoso: mga babayeng pundok – OSF, LGC, Adorers of the Blood of Christ, Vocationist Sisters, Missionary Catechists Sisters of St. Therese,  Oblates of the Holy Spirit Sisters; mga lalaking pundok- Vocationist Fathers, Spiritan Fathers, Edmund Rice Brothers ug Marian Monks. Pasalamatan nato ang mga pundok nga nag-alagag kanhi sa atong Diyosesis, ang mga Scarborough Fathers ug Sisters, DST (Daughters of St. Therese), Companions of Jesus Sisters, OSB Sisters. Sa akong bahin, isip Obispo, sukad sa pagsugod sa akong pangatungdanan, nagimbita ako ug daghang pundok relihiyoso nga mopaambit sa ilang presensya ug gasa sa atong Diyosesis. Manghinaut ako ug kitang tanan nga may madugang pang mga pundok relihiyoso babaye man o lalaki nga mamahimong bahin sa atong paglawig isip Diyosesis sa mga umaabot pang katuigan. Ipadayon nato ang pagsuporta kanila nga uban kanato, ug magpadayon kita sa pag-ampo alang sa bokasyon sa pagkareliyoso.

 

Pagka-disipulo

 

Ang atong pagkadisipulo ni Kristo maoy usa ka mahinungdanong pagsabot sa atong pagka Katoliko, binunyagang mga sakop sa Simbahan nga gimugna sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Si Kristo ang Maestro, ang Ginoo ug Mangluluwas nga nagtawag kanato sa “pag-ari ug pagtanaw” (come and see) (John 1:39) Kaniya ug sa Iyang kinabuhi, ug sa “pagkat-on Kanako kay malumo ako ug mapaubsanon sa kasingkasing” (Mt. 11:29). Kita nga mipili ni Kristo sa pagpa-bunyag nato, midawat sa atong pagkadisipulo Niya ug ang atong unang tulumanon mao ang pagpuyo uban Niya, pagpamaubsanon sa pagkat-on sa Iyang mga Pulong ug Panig-ingnan, aron mahimo kitang maayong sumusunod Niya. Nga kita sumusunod, mapaubsanong tinun-an ni Kristo maoy angay natong itisok sa atong panumduman sa atong pagkinabuhi isip Katoliko. Sama sa usa ka maayong tinun-an, kita mangita sa atong Magtutudlo, kanunay moduol ug mangutana Kaniya, maniid sa Iyang mga paagi sa pagkinabuhi ug maninguha sa pagkat-on aron masundog ang estilo sa kinabuhi sa Maestro. Ang makanunayong pagtutok sa atong Magtutudlo mao ang atong unang angay kabalak-an ug atimanon sa adlaw-adlaw tang pagkinabuhi.

 

Kitang tanan sa atong Diyosesis, pangunahan namong mga klero, mga relihiyoso ug kitang tanang sakop ug magtotoo, maningkamot sa pagka disipulo, mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Sa pagka magtutudlo namong mga klero, angay namong makat-onan ang panig-ingnan sa atong Magtutudlo, nga kanunay maghisgut sa Amahan ug sa pagtuman sa Iyang kabubot-on, ug dili ang pagpalabi sa among kaugalingong hunahuna o personal nga mga kaantigo ug kahibalo. Kaming mga klero angay mahisama kang San Juan nga Magbubunyag sa pag-ingon nga si “Kristo angay mouswag o molabaw ug ako mokunhod”. (Juan 3:30) Sa pagpangalagad namong mga Klero, angay namong makat-onan ang gibuhat ni Kristo sa paghugas sa tiil sa Iyang mga Apostoles, (Juan 13: 1-17) ug nga kami magmapaubsanon ug magmatinahuron nga mag-alagad sa tanang katawhan nga gihatag sa Ginoo nga among atimanon, ug nga dili kami ang maghari-hari kanila.

 

Niining puntoha, tuguti ako, isip ang Obispo, nga mangayo ug kapasayloan kaninyo mga tinahud nga katawhan sa Diyos sa Diyosesis sa Maasin, sa ako, isip Obispo, ug sa mga kaparian sa atong Diyoses, sa mga kasaypanan o kalapasan ug kakulangan sa among pagpangalad kaninyo; sa pag-una namo sa among mga kaugalingon, inay ang inyong panginahanglan ug kaluwasan. Pasayloon unta kami sa Ginoo ug ninyo among kaigsuonan sa pagtoo. Manghinaut kami, uban sa grasya ug kalooy sa Ginoo, ug sa inyong mga suporta nga maglawig sa umaabot nga katuigan isip mga “renewed servant-leaders”, “nagbag-ong alagad-pangulo” sa atong Simbahan ug katilingban.

 

Sa pagsaulog nato sa Tuig Hubileyo (Agosto 14, 2017 -2018) ug sa atong pagsubay sa Tuig Liturhikanhon o Tuig Pastoral (Disyembre 3, 2017 – Nobyembre 25, 2018) maumol unta kita sa atong pagkamatinud-anong sumusunod ni Kristo. Ang paghubad sa pulong “Faithfulness” ngadto sa atong pinulongan nagpasabut usab sa ideya sa “pagka-tinuod”, buot ipasabot nga magtininood kita sa atong tinguha ug pagpaningkamot aron mamaayong mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo sa daghang mga katuigan hangtud sa atong pag-atubang sa atong Hari ug Hukom.

 

Busa niining tuiga, maningkamot kita sa pagbuhat niining mga konkreto nga mga buluhaton binase usab sa atong Diocesan Pastoral Plan (2013-2018), Goal 5, pp. 13-14 ug sa CBCP Commission on Clergy:  

 

1.    Pagmugna ug mga grupo sama sa gibuhat sa Katedral nga mosuporta sa mga kabataan nga adunay interes nga magpari ug magmadre o maghalad sa kinabuhi nga consagrado ngadto sa Diyos. Ato usab nga pun-an ang pagtabang ug suporta ang atong Seminaryo ug mga Seminarista, mga pundok sa mga batan-ong lalaki nga nangalagad sa Misa ug mga kasaulogan sa Simbahan, sama sa mga Altar Servers, o Knights of the Altars ug uban pa. Suportahan usab nato ang mga pundok sa kamadrehan o mga ‘brothers’ of monghe, ug dugangan nato ang pag-ampo aron sila modaghan sa atong Diyosesis.

2.    Sa liturhikal ug pastoral nga kalihukan, kinahanglan nga makit-an ang mga relihiyoso nga aktibong nanguna o nagpalagsik sa mga buluhaton sa parokya.

3.    Aron malig-on ang espirituhanong kinabuhi sa mga pari, ang mga kumbento sa parokya kinahanglan nga maghimog prayer room diin ang paroko ug mga kaubang pari regular nga maghimog “common prayers” ug “common adoration” sa Eukaristikanhong Ginoo; ug dunay mga programa sa CBCP nga kinanhanglan pagaapilan sa mga kaparian.

4.    Aron mapasayon ang pagdumala sa mga butang temporal sa parokya, kinahanglan dunay matudlo nga Parish Finance Council nga adunay appointment letter gikan sa Obispo kada parokya ug pagaumulon uban sa mga financial secretaries sa mga opisina sa parokya.

5.    Aron dunay tumong ug konkretong mga kalihukan, ang paroko ug parish pastoral council maghimo sa ilang parish pastoral plan binase sa seminar-workshop nga ilang gitambongan niadtong Abril ug Mayo 2017 ug ipadala kini sa Chancery Office.

 

Sama ni Maria, atong Mahal nga Patrona

 

Ang atong mga tinguha ug pagpaningkamot atong ihalad sa atong Mahal nga Patrona, si Maria nga gipasaka sa Langit, Birhen sa Asuncion. Siya mao ang unang matinud-anon nga disipulo ni Kristo, iyang pinalanggang anak. Si Maria, midawat sa Sugo sa Ginoo, namati sa pulog ug kabobot-on sa Diyos, ug mapaubsanong mihalad sa tibuok niyang kinabuhi sa pagtuman sa kabubot-on sa Amahan. Isip maayong disipulo, iyang gipanid-an ang mga panghitabo sa iyang kinabuhi ug gipamalandongan niya kini sa hilom, ug sa ingon nakat-on siya sa pagkinabuhi sama sa iyang anak si Hesukristo. Nagmasinugtanon si Maria sa Ginoo hangtud sa tiilan sa krus ug kamatayon sa iyang anak. Siya mao ang sumbanan natong tanan, mga klero, relihiyoso, mga simple ug yano nga magtotoo, sa atong tinguha ug pagpaningkamot sa pagsunod kang Kristo.

 

Busa sama ni Maria, atong Mahal nga Patrona, ug inubanan sa iyang mga pag-ampo ug pangaliya, mapasalamaton kitang maglawig isip katawhan sa Diyos dinhi sa Diyosesis sa Maasin, nga magmatinud-anon sa atong pagkadisipulo ni Kristo!

 

 

Inyong Obispo,

 

 

+Precioso D. Cantillas, SDB, DD

Obispo sa Maasin

 

Disyembre 3, 2017

Syudad sa Maasin