Login
Username
Password

DIOCESE OF MAASIN

VISION

MISSION

Responding to the call of the loving Father, we the Catholic Christian Community of the Diocese of Maasin, filled with love, unity and concern in Christ, through the enlightenment of the Holy Spirit and the intercession of Mary, are journeying to attain the integral salvation of humankind. Strengthening of Christian faith, renewal of life and of Catholic organizations and movements Establishment of a comprehensive and authentic service responsive to the needs of the church and civil society for social justice and sustainable development. Building and formation of Basic Ecclesial Communities.

PANGLANTAW

TAHAS

Sa pagtubag sa tawag sa mahigugmaong Amahan, ang Kristohanong Katilingban sa Dyosesis sa Maasin, nga may gugma, kahiusahan ug pagpakabana diha ni Kristo pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo uban sa panabang ni Maria, nagapanaw aron pagkab-ot sa kinatibuk-ang kaluwasan sa katawhan. Paglig-on sa Kristohanong pagtoo ug pagbag-o sa kinabuhi ug sa mga Kristohanong kapunungan ug kalihukan. Pagpatunhay og usa kamalangkubon ug matinud-anong pagpangalagad nga motubag sapanginahanglan sa Simbahan ug katilingban, ilabina sa katilingbanong kaangayan ug malungtarong kaugmaran. Pagtukod ug pag-umol og mga Gagmayng Kristohanong Katilingban.